Terms and conditions

Köpvillkor

Priser och betalning

Vi anger varje vara med pris inklusive moms. När varan läggs i varukorgen kan man där se det totala priset inklusive alla avgifter; så som moms, frakt och betalningssätt.

Betalnings- och fraktvillkor finns angivna i kundvagnen beroende av valt betalningssätt och fraktsätt.

För att handla hos oss måste du vara myndig (18 år).

 

Leveranser

Beräknad leveranstid anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har längre leveranstid står det angivet vid respektive vara.

 

Ångerrätt
En ångerfrist gäller under 14 dagar och räknas från och med den dag då du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Ångerrätten förfaller om varan börjat användas under ångerfristen och/eller plomberingen är bruten. Sänd oss ett meddelande på info@claudiap.se där det tydligt framgår att du ångrar ditt köp. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information kring varan.

Ångerrätten gäller inte

  • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel.
  • Varor som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten.

 

Återbetalning

Om beställningen har hävts inom Ångerfristen kommer Jewelry att återbetala vad du har betalat för varan exklusive returen, inom trettio (30) dagar från det att Claudia Jewelry erhållit den returnerade produkten. Vi återbetalar enligt samma betalningssätt som ni betalade oss.

 

Returer

Du bekostar själv returer förutom om varan är defekt eller om vi har sänt dig felaktig vara. Sänd returer som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

 

Privat Policy

När du lägger en beställning hos Claudia Jewelry uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning får du godkänna våra villkor och att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att kunna fullfölja avtalet gentemot dig. Du har rätt enligt Personuppgiftslagen att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska korrigeras eller tas bort. Kontakta oss då via vår mejl info@claudiap.se

 

Force majeure

Claudia Jewelry ansvarar inte för att konsekvenser av omständigheter utanför vår kontroll, exempelvis konflikter, strejk, krig, transporthinder, naturkatastrofer eller dylikt, förhindrar eller försvårar vår produktion och/eller vår möjlighet att leverera våra produkter och därmed fullfölja vårt avtal.

Purchase conditions

Price and payment

Every product is shown including tax. In the shopping cart you can see the total price including all fees; taxes, shipping and method of payment.

Payment and shipping terms stated in the shopping cart depend on the chosen method of payment and shipping method.

To shop with us you must be of legal age (18 years).

 

Delivery
The delivery time is stated in the shopping cart next to the various ways of delivery. If a product has a longer delivery time then mentioned in the shopping cart it will be specified in connection to the individual product.

 

Return Policy

If you like to return your jewely, the return period is 14 days and is counted from the date you receive the goods or a substantial part of it. The right expires if the product has been used during the return period and/or if the the seal is broken.
Please send us a message at info@claudiap.se and clearly state that you have regret your purchase and that you would like to return the product to us. You are required to keep the product in as good condition as when you received it. If the goods are damaged or lost because you are careless, you loose the right of withdrawal.

Returning a product is to be done on your expense, unless the item is defective or if we have sent you faulty goods. Returned products are to be sent as letters or postal packages, and not for COD. For exchanges, we will pay the new shipment from us to you.

 

There is no right to return the product if the

  • Goods are specially manufactured for consumer taste or if the item has been clearly personalized to your special needs and requirements
  • Goods which because of health or hygiene reasons has been sealed and the seal has been broken by the consumer.

 

Repayment

 

We will refund you what you have paid for the product, excluding the shipping, as soon as we have got the returned item, and latest within 30 days. We will refund the money in the same way as you payed for the items.

 

Privacy Policy

When you place an order with Claudia Jewelry you state your personal data. In connection with your registration and ordering, you agree to our terms and conditions and that we store and use your information in our business to fulfill the contract against you. You have the right to obtain the information we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that the information should be corrected or deleted. Please contact us via our mail info@claudiap.se

 

Force majeure

Claudia Jewelry is not responsible for the consequences of circumstances beyond our control , such as conflicts , strikes , war , transport obstructions , natural disasters, that may impede or interfere with our production and / or our ability to deliver our products and thereby fulfill our agreement .